top of page

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Preambulum

 

Jelen Adatkezelési Szabályzat (a továbbiakban: Aksz.) célja, hogy M.A.D. – Studio (MAD Marketing Kft., 9700 Szombathely, Lőportár u. 7/A/1., adószám: 28829418-2-18, tel.: 06-30/489-6561, e-mail: info@mad-studio.hu) (a továbbiakban: Adatkezelő) adatkezelési tevékenységéhez kapcsolódó legfőbb előírásokat a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek – különös tekintettel, de nem kizárólagosan az Info tv-nek – megfelelően rögzítse.

 

1. Értelmező rendelkezések

 

 1.1. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

 ​1.2. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

 ​1.3. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen, de nem kizárólagosan azok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása;

 ​1.4. Adatkezelő: az a természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja. Jelen Aksz. alkalmazásában - Adatkezelőn túl - adatkezelőnek minősülhet továbbá az Adatkezelővel munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló, illetve Adatkezelő által - a honlap működtetése, illetve a szolgáltatás nyújtása tekintetében - adott meghatalmazással rendelkező személy.

 1.5. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

 1.6. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

 1.7. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy. Jelen adatkezelési Szabályzat értelmezése során érintettnek tekintendő – különösen, de nem kizárólagosan – az a természetes személy, akire vonatkozó személyes, illetve egyéb adatot Adatkezelővel szerződő Felhasználó bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére;

 1.8. Felhasználó: az a jogalany, aki Adatkezelő szolgáltatásait igénybe veszi, azzal kapcsolatban érdeklődik, ajánlatot kér, ajánlatot tesz, vagy a honlapot egyéb célból használja.

 1.9. fogadás: Az Adatfeldolgozó részére megküldött adatokkal kapcsolatos azon tevékenység, amely által Adatkezelő a részére megküldött dokumentum tartalmát megismerheti. Amennyiben a fogadással érintett adat megküldésére munkanapon, 17 óra előtt kerül sor, abban az esetben az adat fogadása az adott napon történik. Amennyiben a fogadással érintett adat megküldésére munkanapon, 17 órát követően, vagy munkaszüneti napon kerül sor, abban az esetben az adott adat fogadása a megküldést követő első munkanapon történik.

 1.10. honlap: az adott domain névhez tartozó, kódolt formában szerkesztett lapok gyűjteménye, amelyek a  tárhelyen (szerver oldal) vannak elhelyezve. Jelen Aksz. alkalmazásában honlap alatt értjük a https://www.mad-studio.hu/ weboldalt.

 1.11. hozzájárulás: az Érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez. Jelen Adatkezelési Szabályzat vonatkozásában hozzájárulásnak minősül továbbá a Felhasználó Érintett hozzájárulására vonatkozó azon nyilatkozata, amelyet Felhasználó az Aksz. rendelkezéseinek megismerése, illetőleg elfogadása útján tesz meg.

 1.12. személyes adat: az Érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális, vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, Érintettre vonatkozó következtetés;

 1.13. szerződés: Adatkezelő és Felhasználó által – Adatkezelő szolgáltatása vonatkozásában - létrehozott, Adatkezelőhöz és Felhasználóhoz köthető, kölcsönös és egybehangzó jognyilatkozat, amelyből kötelezettség keletkezik a feladat ellátására és jogosultság a teljesítés követelésére.

 1.14. tiltakozás: Érintett azon nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

2. Az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok

 2.1. Adatkezelő jelen Aksz-t – különös tekintettel, de nem kizárólagosan – az alábbiakban meghatározott jogszabályokkal összhangban alkotja meg:

 • Az Európai Parlament és a Tanács 95/46 EK irányelve a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról;

 • Magyarország Alaptörvénye;

 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.);

 • Az információszabadságról és az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.);

 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban Ektv.);

 

3. Az adatkezelés célja

 3.1. Az adatkezelés célja Adatkezelő szolgáltatásai keretében folytatott tevékenység során Felhasználó – szerződés létrejöttéhez és a szerződés teljesítéshez szükséges - azonosítása, Adatkezelő szerződésszerű teljesítéséhez szükséges adatok, információk és iratok begyűjtése, feldolgozása és a szerződésszerű teljesítés keretében történő felhasználása, a szerződésszerű teljesítés dokumentálása, a számlázáshoz szükséges információk nyilvántartása, a további jövőbeli szerződések létrejötte és teljesítése érdekében a Felhasználó által ismételten megadandó adatok körének minimalizálása.

4. A kezelt adtok köre

 4.1. A honlap használata során az Adatkezelő technikai, illetve statisztikai okokból automatikusan rögzíti a Felhasználó IP címét, a Felhasználó által használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát, valamint egyéb a honlap használatára vonatkozó, hasonló megítélés alá eső információkat (a továbbiakban: technikai adatok). A fent megjelölt technikai adatok naplózását a rendszer automatikusan végzi el, azonban azok semmilyen módon nem kerülnek összekapcsolásra Felhasználó által megadott, 4.2. pontban megjelölt más adatokkal, illetve információkkal. A technikai adatok zárt, informatikai algoritmussal védett rendszerben kerülnek tárolásra, amelyekhez kizárólag az Adatkezelő, - illetve a 8. pontban megjelölt egyéb személyek - rendelkeznek hozzáférési jogosultsággal. Az Adatkezelő kifejezetten vállalja, hogy a technikai adatokat a honlap üzemeltetéséhez szükséges technikai fejlesztéseken, valamint statisztikai kimutatások készítésén túlmenően egyéb célból nem használja fel.

 4.2. Az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevétele a Felhasználó, illetve Felhasználó által birtokolt alábbi személyes, illetve egyéb adatok megadása mellett lehetséges.

 • jogi személy, vagy szervezet típusa;

 • név;

 • cím/székhely;

 • adószám;

 • nyilvántartási szám

 • képviselő neve;

 • e-mail cím;

 • telefonszám;

 • a szerződés teljesítéséhez szükséges egyéb adatok, információk és iratok.

 

5. Az adatkezelés jogalapja

 5.1. Az Adatkezelő adatkezelési jogköre az Info tv. 5.§ (1) a.) pontján, valamint az Ektv. 13/A.§ (1)-(3) bekezdésén, Felhasználó hozzájárulásán alapul.

6. Az adatkezelés folyamata

 6.1. A szerződéshez kapcsolódóan megadott adatok kezelése:

Adatkezelő szolgáltatása keretében, Felhasználó megbízása alapján, szerződésben meghatározott szolgáltatással kapcsolatos feladatokat lát el, amelynek elsődleges célja a szerződésben megjelölt szolgáltatás elvégzése.

 6.1.1. Felhasználó azonosításához szükséges adatok kezelése:

Amennyiben Felhasználó Adatkezelő szolgáltatásait kívánja igénybe venni, abban az esetben meg kell adnia az alábbi, azonosításához szükséges adatokat: jogi személy, vagy szervezet típusa, név, cím/székhely, adószám, nyilvántartási szám, képviselő neve, e-mail cím és telefonszám. A Felhasználó azonosításához szükséges adatok Felhasználó részéről történő megadására a honlap hasonló típusú adatok rögzítésére alkalmas felületén, illetve Felhasználó részére küldött elektronikus üzenetben kerülhet sor.

A Felhasználó azonosításához szükséges adatok Adatkezelő részére történő megküldésüket követően az Adatkezelő zárt, informatikai algoritmussal védett rendszerében kerülnek rögzítésre, amelyhez kizárólag a 8. bekezdésben meghatározott személyek rendelkeznek hozzáférési jogosultsággal.

Az Adatkezelő a Felhasználó azonosításához szükséges adatokkal kapcsolatos adatkezelési tevékenységet – a 3. bekezdésben meghatározott adatkezelési célokra tekintettel – Felhasználó, vagy Érintett adatmegsemmisítésre, vagy adattörlésre vonatkozó igényének fogadásától számított 3 munkanapig, de legkésőbb az adatok fogadásától számított 10 évig végzi.

 6.1.2. A szerződés létrejöttéhez és/vagy a szerződésszerű teljesítéshez szükséges adatok kezelése:

Amennyiben Felhasználó Adatkezelő szolgáltatásait kívánja igénybe venni, abban az esetben meg kell adnia azon adatokat, amelyek a szerződés létrejöttéhez és/vagy szerződésszerű teljesítéséhez szükségesek, ide nem értve a Felhasználó azonosításához szükséges adatokat. A szerződés létrejöttéhez és/vagy szerződésszerű teljesítéséhez szükséges adatok körét Adatkezelő a honlap hasonló típusú adatok rögzítésére alkalmas felületén, vagy Felhasználó részére küldött elektronikus üzenetben határozza meg.

A szerződés létrejöttéhez és/vagy a szerződésszerű teljesítéshez szükséges adatok Felhasználó részéről történő megadására a honlap hasonló típusú adatok rögzítésére alkalmas felületén, illetve Megbízó részére küldött elektronikus üzenetben kerülhet sor.

A szerződés létrejöttéhez és/vagy a szerződésszerű teljesítéshez szükséges adatok Adatkezelő részére történő megküldésüket követően – a Felhasználó azonosításához szükséges adatokhoz kapcsoltan - a 6.1.1 alpontban megjelölt módon - zárt rendszerben kerülnek rögzítésre, és azokhoz kizárólag a 8. bekezdésben meghatározott személyek rendelkeznek hozzáférési jogosultsággal.

Az Adatkezelő a szerződés létrejöttéhez és/vagy szerződésszerű teljesítéséhez szükséges adatokkal kapcsolatos adatkezelési tevékenységet – a 3. bekezdésben meghatározott adatkezelési célokra tekintettel – Felhasználó, vagy Érintett adatmegsemmisítésre, vagy adattörlésre vonatkozó igényének fogadásától számított 3 munkanapig, de legkésőbb az adatok fogadásától számított 10 évig végzi.

7. Adatbiztonság

 7.1. Az Adatkezelő a Felhasználó által megadott, 4. bekezdésben meghatározott adatokat (a továbbiakban: kezelt adatok) zárt, informatikai algoritmussal védett rendszerben tárolja. Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy minden szükséges és ésszerű lépést megtesz annak érdekében, hogy a kezelt adatokat - mind a hálózati kommunikáció, mind az adatok tárolása és őrzése során – a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, továbbítástól, nyilvánosságra hozataltól, törléstől, vagy megsemmisítéstől, valamint a véletlen megsemmisüléstől és sérüléstől, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válástól megóvja.

 

8. Az adatkezelők köre

 8.1. A 4. bekezdésben meghatározott adatok feldolgozására, kezelésére, illetve a tárolt adatok megismerésére kizárólag az Adatkezelő, valamint Adatkezelővel munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló, illetve Adatkezelő által - a honlap működtetése, illetve a szolgáltatás nyújtása tekintetében - adott meghatalmazással rendelkező személyek jogosultak (a továbbiakban együtt: Adatkezelők). Az Adatkezelők az adatok kezelését célhoz kötötten végzik, az adatokat a 3. bekezdésben meghatározott célú felhasználáson túl – ide nem értve a statisztikai, illetve technikai fejlesztési célú adatkezelést – nem használják fel.

9. A Felhasználók és az Érintettek jogai

  9.1. Felhasználók jogai

 9.1.1. Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó adatokról. Adatkezelő Felhasználó kérelmének benyújtásától számított legrövidebb időn – de legkésőbb a kérelem fogadásától számított 30 napon – belül köteles tájékoztatást adni Felhasználó általa kezelt, illetve az általa, vagy az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

​ 9.1.2. Felhasználó – az Adatkezelőhöz benyújtott kérelem útján - bármikor jogosult a rá vonatkozó adatok helyesbítését, zárolását, illetve törlését kérni (ide nem értve a kötelező adatkezelés körébe eső adatokat). Adatkezelő Felhasználó helyesbítésre, zárolásra, illetve törlésre vonatkozó kérelmét – amennyiben annak jogszabályi feltételei fennállnak – a kérelem fogadásától számított 3 munkanapon belül teljesíti.

 9.2. Érintettek jogai

 9.2.1. Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról. Az Adatkezelő Érintett kérelmének benyújtásától számított legrövidebb időn – de legkésőbb a kérelem fogadásától számított 30 napon – belül köteles tájékoztatást adni Érintett általa kezelt, illetve az általa vagy az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

​ 9.2.2. Érintett – az Adatkezelőhöz benyújtott kérelem útján - bármikor jogosult a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, zárolását, illetve törlését kérni (ide nem értve a kötelező adatkezelés körébe eső adatokat).  Adatkezelő Érintett helyesbítésre, zárolásra, illetve törlésre vonatkozó kérelmét – amennyiben annak jogszabályi

feltételei fennállnak – a kérelem fogadásától számított 3 munkanapon belül teljesíti.

​ 9.2.3. A Személyes adat kapcsán érintettek a jogaik megsértése esetén a következőkhöz fordulhatnak:

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c);

 • Lakóhely/ tartózkodási hely szerint illetékes törvényszék.

10. Vegyes és záró rendelkezések

 10.1. Adatkezelő jogosult jelen Aksz-t Felhasználók előzetes értesítése mellett, egyoldalúan módosítani. A módosítás hatályba lépését követően Felhasználó Adatkezelő szolgáltatásának igénybevételével ráutaló magatartással elfogadja a módosított Aksz-ben foglaltakat. Az Adatkezelő a mindenkor hatályos Aksz-t honlapján teszi közzé.

​ 10.2. Felhasználó a honlap használatával, az Aksz. elfogadásával kötelezettséget vállal arra, hogy az általa, a 6. bekezdés szerint megadott adatok harmadik fél és az Adatkezelő jogát, illetve jogos érdekeit nem sértik.

​ 10.3. Amennyiben Felhasználó a honlapon található, adatmegadásra szolgáló felületeken, elektronikus üzenetben jogosulatlanul harmadik fél adatait adta meg – ide nem értve a szolgáltatás keretében előállítandó dokumentum és útmutató vonatkozásában Felhasználóval szerződő félnek, vagy a jognyilatkozat címzettjének minősülő személy adatait - vagy a honlap használata, valamint a szolgáltatás igénybevétele során egyéb módon kárt okoz, Adatkezelő jogosult a Felhasználóval szembeni kárigénye érvényesítésére.

​ 10.4. Adatkezelő a fenti esetekben jogosult Felhasználó jognyilatkozatát semmisnek tekinteni és a Felhasználó által megadott adatokat törölni.

​ 10.5. A honlap egyes részeinek letöltésekor cookie-k kerülnek elhelyezésre. A cookie-k olyan kisméretű szövegfájlok, melyeket a számítógép és a böngésző elment. Ennek megtörténtéről Felhasználó Adatkezelőtől további értesítést nem kap. Weboldalunk a leghatékonyabb működés érdekében cookie-kat használ a honlap továbbfejlesztéséhez és a látogatottság elemzéséhez. A cookie-k elhelyezése a honlap egyes funkcióinak működéséhez szükséges, személyes azonosításra alkalmas adatokat nem gyűjt. A cookie-k elhelyezése nem okoz kárt számítógépében és nem tartalmaz vírust. A cookie-k lehetnek „állandó”, vagy „ideiglenes” cookie-k, az állandó cookie-t a böngészőprogram egy meghatározott időpontig tárolja, feltéve, hogy azt a Felhasználó korábban nem törli, az ideiglenes cookie-t viszont a böngésző nem tárolja, az a böngésző bezárásával automatikusan törlődik. A Felhasználónak lehetősége van arra, hogy karbantartsa és/vagy tiltsa/törölje a cookie-kat, a Felhasználó által használt böngészőprogram beállításaitól függően.

​ 10.6. Jelen Aksz. 2020. 11. 05. napján készült, és azt a M.A.D. - Studio - mint adatkezelésének fundamentális dokumentumát - elfogadta. Az Aksz. 2020. 11. 05. napján lép hatályba.

 

bottom of page